За нас

Описание

Фирма МАК е вертикално интегрирана компания, която произвежда сурови платове, притежаваща производствени линии за апретурна обработка – багрене и щампиране на тъкани, с най-различни облагородителни технологии, включващо – хидро и олеофобиране, ламиниране, антибактериалност, негоримост, обработка против комари и др. Цикълът се затваря с производството на готови облекла от така произведените платове, предназначени за военно полицейски униформи, работни облекла от всички видове и облекла за свободното време и спорта.

Проекти

Изпълнени проекти

• „Повишаване конкурентоспособността на „МАК” АД чрез технологична модернизация на роизводствения процес”

• „Здравословни и безопасни условия на труд в ‘МАК’ АД”

Актуално

МАК АД обявява процедура за „Избор на изпълнител за доставка на система от подвижни прахоуловители – 3 линии” в изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата се обявява във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-2400-C01 „МАК АД с нови по- добри и безопасни условия на труд”. Поканата и документацията за участие може да бъде свалена от ТУК или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.

Настоящи проекти

"МАК" АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа BG16RFOP002-6.002-0733-C01 за проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU и е на обща стойност от 202 687.50 лв. (101 343.75 лв. - европейско и 0.00 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 10 месеца.

Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

• “МАК” АД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0147-C01 „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на "МАК" АД - Габрово“

• Дружеството изпълнява проект: „МАК АД с нови по- добри и безопасни условия на труд“, по договор BG05M9OP001-1.008-2400 от 09.06.2017 г., финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Обща стойност на проекта: 374 164.25 лева,
от които 318 039.61 лева европейско и
56 124.64 лева национално съфинансиране.
Начало: 09.06.2017 г., Край: 31.12.2018 г.

Политика

От селекцията на материалите и суровините през производството на сурови тъкани и апретурни обработки и при избора на техническо оборудване и процеси, мениджмънта се ръководи от:

• Рационално използване на материали и ресурси, включително вода и енергия

• Намаляване или ограничаване на образуването на отпадъци, както и степента на тяхната опасност

• Намаляване или ограничаване на използването на опасни вещества в производствените процеси

Особено внимание се обръща на процесите и дейностите, които са свързани със значимите аспекти на околната среда. За тях в съответните процедури, инструкции и технологии се предвиждат подходящи регламенти, гарантиращи спазването на изискванията за околната среда, политиката и постиганвето на целите по околната среда.

Ръководството на “МАК” АД планира и контролира изпълнението на общи и конкретни цели по околната среда и програми по околната среда за изпълнението на тези цели.

Контакти

Адрес

гр. Габрово 5300
бул. "Трети Март" 9

E-mail

secretary@mak.bg

Тел.

Технически секретар:
+359 66 801 264

Маркетинг платове
+359 66 801 244

Маркетинг облекла
+359 66 801 250

Факс

+359 66 801 246

Изпратете ни запитване
ИЗПРАТИ