Управление

"MAK" АД управление

Съгласно устава на “МАК” АД, дружеството има едностепенна система на управление. Органите на акционерното дружество са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовното Общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Общо събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството.

Свикването на Общо събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на ЗПЦЦК най-малко 30 тридесет дни преди неговото откриване.

Съвет на директорите

Димитър Георгиев Бижев – Председател на СД,

Йонко Бориславов Костадинов – Изпълнителен директор

Александър Робертов Цанков – Независим член на СД

Устройствени актове

Контакти

Адрес

гр. Габрово 5300
бул. "Трети Март" 9

E-mail

secretary@mak.bg

Тел.

Технически секретар:
+359 66 801 264

Маркетинг платове
+359 66 801 244

Маркетинг облекла
+359 66 801 250

Факс

+359 66 801 246

Изпратете ни запитване
ИЗПРАТИ