Информация за одиторите

Информация за одиторите

“ИКОНОМ” ООД е специализирано одиторско предприятие, член на Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС). Дружеството е вписано в регистъра на специализираните одиторски предптиятия, утвърден от ИДЕС под номер 044, вписано е Търговския регистър при Агенцията по вписвнията, ЕИК 123075130 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. Никола Петков 49.

Съдружниците на “ИКОНОМ” ООД имат дългогодишен професионален опит като дипломирани експерт- счетоводители.

Съдружниците в дружеството притежават редица сертификати и лицензии във връзка с прилагане на международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) и Международни одиторски стандарти (МОС).

Контакти

Адрес

гр. Габрово 5300
бул. "Трети Март" 9

E-mail

secretary@mak.bg

Тел.

Технически секретар:
+359 66 801 264

Маркетинг платове
+359 66 801 244

Маркетинг облекла
+359 66 801 250

Факс

+359 66 801 246

Изпратете ни запитване
ИЗПРАТИ