Корпоративно управление

Корпоративно управление

За МАК АД доброто корпоративно управление е съвкупност от балансирани взаимоотношения между Управителните органи на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни - служители, търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, МАК АД установява определен набор от изисквания за корпоративно управление, спазването на които е задължително за управителните органи на Дружеството, а именно:

• Защита правата на акционерите;
• Осигуряване на справедливо третиране на всички акционери, независимо от броя на акциите, притежавани от тях;
• Признаване на правата на заинтересованите страни и насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите страни;
• Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението на дружеството;
• Отговорности на управителните органи

Съветът на директорите на МАК АД се придържа към Програмата за добро корпоративно управление, която е в съответствие с ефективното регулиране, международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Корпоративното управление на МАК АД се основава и на правилата и нормите на на националния кодекс за корпоративно управление, прилагането на които спомага за установяване на съвременни стандарти за управлението на дружеството и осигурява по-голяма прозрачност и разбираемост на системата за корпоративно управление.

Контакти

Адрес

гр. Габрово 5300
бул. "Трети Март" 9

E-mail

secretary@mak.bg

Тел.

Технически секретар:
+359 66 801 264

Маркетинг платове
+359 66 801 244

Маркетинг облекла
+359 66 801 250

Факс

+359 66 801 246

Изпратете ни запитване
ИЗПРАТИ