Права на aкционерите

Права на aкционерите

Правата на акционерите в публичното дружество са регламентирани в Търговския закон, Закон за публично предлагане на ценни книжа и други нормативни актове.

Ръководството на МАК АД поддържа устройствените актове и вътрешните документи на дружеството в съответствие с изискванията на нормативната уредба и добрите корпоративни практики по отношение защита и спазване на правата на акционерите, а именно:

• сигурни методи за регистрация на собствеността;

• продаване или прехвърляне на акции;

• участие и право на глас в Общо събрание на акционерите;

• избор на членове на СД;

• участие в разпределение на печалбата на дружеството;

• редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството;

• преимуществено участие на акционерите в увеличаване на капитала;

• право на ликвидационен дял;

Контакти

Адрес

гр. Габрово 5300
бул. "Трети Март" 9

E-mail

secretary@mak.bg

Тел.

Технически секретар:
+359 66 801 264

Маркетинг платове
+359 66 801 244

Маркетинг облекла
+359 66 801 250

Факс

+359 66 801 246

Изпратете ни запитване
ИЗПРАТИ