Връзки с инвеститорите

АКЦИИ

Капиталът на „МАК“ АД е разпределен в 404 721 обикновени, безналични, поименни непривилегировани свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев.

Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Всички акции са от един клас.

Акции на дружеството могат да придобиват всичи български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българсо законодателство.

Всички акции на дружеството се търгуват на “Българска фондова борса – София” АД, Алтернативен пазар (BaSe), Сегмент акции.

Търговия с акциите може да се извършва само чрез инвестиционни посредници, отговарящи на определни изисквания на закона и лицензирани от Комисията за финансов надзор.

Книгата на акционерите на „МАК“ АД се води от „Централен депозитар“ АД. Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва по предвидения от закона ред.

"MAK" АД - Корпоративно Управление

"МАК"-АД Общо Събрание
на Акционерите

Текстилната компания Мак АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) за „Подобряване производствения капацитет в малките и средни предприятия”, съобщава габровското дружество чрез БФБ-София.

Общият размер на допустимите разходи по проекта е 1 707 440 лв., като размерът на договорената безвъзмездна финансова помощ е 999 876,86 лева, което представлява 58,56% от допустимите разходи по проекта.

Контакти

Адрес

гр. Габрово 5300
бул. "Трети Март" 9

E-mail

secretary@mak.bg

Тел.

Технически секретар:
+359 66 801 264

Маркетинг платове
+359 66 801 244

Маркетинг облекла
+359 66 801 250

Факс

+359 66 801 246

Изпратете ни запитване
ИЗПРАТИ